ピカショー (Pikashow APK) – Pikashō muryō daunrōdo 2021

ピカショーについて
Pikashō ni tsuite

Pikashō – Taburetto ni saitekina bideo apuri o mitsukeyou to suru kutsū o watashitachi wa mina mite kimashita. Watashitachiha, denwa ni sonshō o ataeru kanōsei no aru bagu ya erā ga naku, denwa ni saitekina mono o motomete imasu. Terebi ga teikyō suru sābisu ni chikai sābisu o teikyō suru nan sen mo no apurikēshon o daunrōdo dekimasu.

Tadashi, goku ichibu no apurikēshon de subete no yōken o mitasu koto ga dekimasu. Ōku no sutorīminguapuri wa, tōroku matawa menbāshippu no yōkyū ni ryōkin o seikyū shimasu. Gozonji no yō ni, koreha shōhisha o iradata semasu. Jūrai no apuride wa fukanōdatta subete no kinō o teikyō dekiru apuri ga aru to ittara dōdeshou ka. Sutorīmingu taiken o saidaigen ni katsuyō suru ni wa, PikashowAPK ga hitsuyōdesu.

Pikashō to wa?

Kono apurikēshon no omona mokuteki wa, hijō ni isogashī sukejūru ya isogashī sukejūru ga ari, kono yōin ya sonohoka no yōin no tame ni okiniiri no terebibangu o shichō dekinai shichō-sha ni, saitekina shichō opushon o teikyō suru kotodesu. Pikashow wa, saishin katsu kōhinshitsu no sutorīmingu o yūzā ni teikyō shimasu.

Sarani, yūzāintāfēsu wa hijō ni shinpurunanode muzukashī koto wa nani mo nai yō de, nan sen-ri mo no yūzā ga kōsoku kensaku kinō o shōsan shite imasu. Sore wa anata ga jikan o setsuyaku suru no ni yakudachimasu. Ippō, Pikashō wa, nettowāku o gurūpu ni hensei shimasu. Supōtsu o mitai baai wa, supōtsusekushon ni idō suru to, subete no sentakushi ga hyōji sa remasu. Tadashi, dorama, terebibangu, eiga nado, hoka no mono o mitai baai demo shinpai wa irimasen. 1Tsu no apuri de subete no ōkina kategori no entāteinmento o teikyō shimasu.

IPL aikō-ka no baai:

Kono apurikēshon no mō 1tsu no mokuhyō wa, kurikettofan, tokuni IPL fan ni, IPL no shiai o minagara rirakkusu dekiru yō ni suru kotodesu. Pikashow APK wa, genzai riyō kanōna saikō no IPL sutorīminguapurikēshon no 1tsudesu. Sutorīmu o chūdan suru tame no baffaringu nashi de, kanōnakagiri saikō no sutorīmingu kōritsu o teikyō shimasu. IPL ni kuwaete, apuri de hoka no terebibangu ya dorama o miru koto ga dekimasu. Kono apurikēshon wa, kurikettofan to eiga fan no ryōhō ni totte wansutoppushoppudesu. Sekaijū no ōku no fan wa, okiniiri no chīmu o ōen suru koto de, apuri kara sudeni meritto o ete imasu.

Eiga mo daunrōdo:

IPL no shiai o hōsō suru tame no tan’naru apurikēshonde wa arimasen. Tadashi, hoka no entāteinmento kanren no shiryō o miru koto ga dekimasu. Tatoeba, okiniiri no terebibangu ya chan’neru o mitai baaidesu. Pikashō APK o daunrōdo suru dake de, sutorīmingu no mondai ga subete kaiketsu sa remasu. Ichiban ī no wa, okiniiri no eiga o daunrōdo shite, itsu demo doko demo sukina toki ni miru koto ga dekiru kotodesu. Apurikēshon no subete ga kōhinshitsu no sutorīmu o teikyō shimasu.

Intānetto setsuzoku ga osoi baai demo. Apurikēshon wa, kanōnakagiri saikō no sutorīmu hinshitsu o teikyō suru hōhō o mada mitsukete imasu. Sutorīmu to onaji sābisu o teikyō suru apurikēshon ga aru koto wa wakatte imasuga, intānetto setsuzoku ga osoi baai, baffaringu no mondai ga hassei shi, terebibangu ya eigawomiru kibun ga subete sokonawa remasu. Shikashi, koko pikashōde wa, kono koto o shinpai suru hitsuyō wa arimasen. Apuri ga modotte kimashita.

Kinō [kinō]:

1) Chaneru no saitekina-ryō:

Picasso wa, yūzā ga poketto ni irete saikō no TV sābisu o teikyō suru apurikēshondeari, ta yōto de sutorīmingu no men demo saikōdesu. Sutorīmingu suru chan’neru wa 100 arimasu. Kokode wa, arayuru taipu no chan’neru o shichō dekimasu. Kokode wa chaneru no seigen wa arimasen. Sukinamono o sutorīmingu dekimasu. Sono omona mokuteki wa, chōshū o tanoshima seru kotodesu.

2) Terebibangu ya eigawomiru:

Hai, seikaidesu. Picasso apurikēshon wa, tan’naru terebide wa arimasen. Jissai, okiniiri no eiga, shō, dorama o miru koto ga dekimasu. Nanigadekiruka ni tsuite no seigen wa arimasen. Anata wa anata ga nozomu mono o miru kanzen’na jiyū o motte imasu. Sarani, sorera wa subete-kō kaizōdodesu. Tadashi, hoka no keishiki no entāteimento ga hyōji sa remasu.

3) Pikaso de no bunrui:

PikashowAPK no sugureta ten no 1tsu wa, yūzā ni samazamana bariēshon o teikyō suru kotodesu. Nettowāku no bunrui, oyobi nettowāku no taipu to nenrei gurūpu e no bunkatsu wa, daibāshiti to yoba remasu. Pikaso wa subete no nenrei no hitobito ni aka rete imasu. Nenrei seigen ya fukaina kontentsu wa arimasen. Intānetto de mitai mono ga subete sorotte irunode, mitai mono wa nani demo mite kudasai. Sarani, Picasso wa subete no chaneru o bunrui shimasu. Dono purattofōmu demo kantan ni nabigēto dekimasu.

4) Pikaso wa furendorīna intāfēsu o motte imasu:

Intāfēsu wa hijō ni yūzāfurendorī de mirikitekidesu. Kore wa, sono mottomo jūyōna kinōde mo arimasu. Yūzā wa, 1-kai shiyō suru dake de apurikēshon no junbi ga totonoimasu. Sābisu o teikyō suruga intāfēsu o kinishinai apurikēshon ga ari, apurikēshon no shiyō-chū ni yūzā o wazurawaseru koto ga aru koto o watashitachi wa shitte imasu.

5) Muryō de anzen:

Hijō ni ōku no sābisu to kinō o teikyō suru kono kinō no apurikēshon wa, sukunakutomo nanika o seikyū suru hitsuyō ga aru koto o rikai shite imasu. Īe,-sōde wa arimasen. Sofutō~ea wa kanzen ni muryō de shiyō dekimasu. Ikanaru shurui no ryōkin mo kakarimasen. Sarani, anzen ni shiyō dekimasu.

Ketsuron:

Kono apuri wa jikan o setsuyaku shi, isogashikute isogashī sukejūru no tame ni okiniiri no terebibangu ni sanka shi tari mi tari suru koto ga dekinai shōhisha ni benri-sa o teikyō shimasu. Kono apuri wa muryō de antei shite ori, PC yūzā mo riyō dekiru yō ni narimashita. Pikashow APK wa, sutorīmingu ni ryōkin o shiharau koto naku andoroido de shiyō suru tame no subarashī apurikēshondesu. Kanzen ni muryō de, habahiroi purattofōmu o sonaete iru dakedenaku, kanzen ni anzende daunrōdo mo kantandesu. Jikan o muda ni shinaide kudasai. Pikashow o daunrōdo shite shichō suru dakedesu!

Leave a Comment